top of page

Համեմատել Մերսումների Գները 

Սեղմել մերսման տեսակի վա՝ տեսնելու ամբողջական նկարագրությունը

30 րոպե

60 րոպե

10.000 դրամ

90 րոպե

13.000 դրամ

120 րոպե

16.000 դրամ

7.000 դրամ

8.000 դրամ

9.000 դրամ

7.000 դրամ

10.000 դրամ

12.000 դրամ

16.000 դրամ

20.000 դրամ

15.000 դրամ

21.000 դրամ

15.000 դրամ

13.000 դրամ

17.000 դրամ

21.000 դրամ

9.000 դրամ

12.000 դրամ

12.000 դրամ

16.000 դրամ

20.000 դրամ

13.000 դրամ

18.000 դրամ

15.000 դրամ

20.000 դրամ

24.000 դրամ

14.000 դրամ

19.000 դրամ

20.000 դրամ

28.000 դրամ

35.000 դրամ

32.000 դրամ

40.000 դրամ

14.000 դրամ

19.000 դրամ

23.000 դրամ

5.000 դրամ

นวดแผนไทยดั้งเดิมในเยเรวาน   นักบำบัดโรคไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  บรรยากาศผ่อนคลาย

bottom of page